Miljøovervåkingsprogram

Overvåking av luftkvalitet

Konsentrasjonen av svoveldioksid (SO2) i luften og avsetning av svovel i jord måles for å kunne følge med på utslippenes innvirkning på luftkvaliteten, jordsmonnet og forsuring av vassdrag, samt andre miljøforandringer. Svovelforbindelser har skadelige effekter på menneskets helse, vegetasjonen og på tungmetallenes bevegelighet gjennom forsuring.

Overvåking av innholdet i og sammensettingen av nedbøren er også viktig for å avdekke og måle eventuelt innhold av stoffer som er giftige for organismer, blant annet tungmetaller. Tungmetaller studeres også i luftpartikler av ulik størrelse. Dataene brukes til å anslå hvor omfattende luftforurensningen er og se sammenhengen mellom forurensningen og virkningene på jord- og vannøkosystemene.

Målestasjonen for overvåkingsprogrammet i grenseområdet ligger i Svanvik og i Karpdalen. Konsentrasjoner av svoveldioksid i luften og tungmetall i i liften og i nedbør måles og overvåkes på disse stasjonene. Vann fra nedbør samles i en uke. Deretter defineres tungmetallene (kobber (Cu), nikkel (Ni), kobolt (Co), bly (Pb), krom (Cr), sink (Zn) og arsen (As)) og deres konsentrasjoner i vannet.

I tillegg bruker man data fra Raja-Jooseppi, Kevo, Jäniskoski (Harefossen) og Karpbukt samt målestasjoner i Andøya og Pallas (Matorova). De to sistnevnte er referansestasjoner som brukes for sammenligning av data.

Målinger av luftkvaliteten i dag og behov for videre overvåking

Den felles luftkvalitetsovervåkingen startet i 2007 og baserer seg på de langsiktige nasjonale overvåkingsprogrammene. De nasjonale overvåkningsprogrammene dekker likevel bare en del av anbefalingene i overvåkingsprogrammet som miljøekspertene har utarbeidet i fellesskap.

I samsvar med de felles anbefalingene er det viktig å utvide, samt å komplettere overvåkingen når man vil følge med på hvordan de planlagte moderniseringene av Petsjenganikelkombinatet virker inn på miljøet. Dette forutsetter kontinuerlig overvåking av svoveldioksid og nedfall av forurensninger på alle stasjoner som inngår i programmet.

Det er også behov for å inkludere den eksisterende målestasjonen i Zapoljarnyj i Russland i det felles overvåkingsprogrammet. I tillegg er det anbefalt å opprette en ny stasjon nordøst for utslippskilden. Forutsetningen er at måleinstrumentene og – metodene gir sammenlignbare data.

Man vet per i dag lite om kilder til eller tilstedeværelse av langsomt nedbrytbare organiske miljøgifter (såkalte persistente organiske forbindelser, (POP)

POP

Persistente organiske miljøgifter (persistent organic pollutants, POPs) er skadelige organiske stoffer som brytes ned svært sakte i naturen. De transporteres over lange avstander og akkumuleres i organismer.

Enkelte POP-forbindelser har oppstått i naturen, men størstedelen er menneskeskapte. For eksempel er DDT, som er blitt brukt som insektmiddel, en persistent organisk miljøgift.

, polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

PAH

Polyaromatiske hydrokarboner (polyaromatic hydrocarbons, PAHs) er skadelige forbindelser som dannes ved ufullstendig forbrenning. De har blitt funnet å forårsake kreft, mutasjoner og fosterskader.

PAH-forbindelser er en av de mest utbredte gruppene av organiske miljøgifter.

og kvikksølv (Hg)

Hg

Kvikksølv (Hg) er et metallisk grunnstoff. Kvikksølv og spesielt organiske kvikksølvforbindelser er svært giftige. Kvikksølv akkumuleres i organismer og anrikes i næringskjeden.

Mennesker får størstedelen av sitt inntak av kvikksølv fra fisk.

i grenseområdet. Det er også ønskelig å sette i gang overvåking av disse forurensningsstoffene, samt av helseskadelig svevestøv i luft. Tilleggsinformasjon om luftkvalitetsovervåking

Overvåkingsprogrammet for grenseområdene presenteres i sin helhet i publikasjonen Environmental Monitoring Programme in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area - Implementation Guidelines.

Opplysninger om miljøtilstanden i området på 2000-tallet finnes også på disse sidene, samt i den omfattende publikasjonen State of the Environment in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area.

Sanntidsdata om svoveldioksid i luften på Svanvik kan følges på sidene til Norsk institutt for luftforskning, situasjonen på stasjonen i Raja-Jooseppi fra sidene til Finsk meteorologisk institutt og situasjonen i tettstedet Nikel på sidene til miljøovervåkingsdirektoratet i Murmansk område.

Tilleggsopplysninger om luftkvalitet, utslipp og endringer i disse finnes også på andre faginstitutters internettsider.
Finland: Ilmatieteen laitos
Norge: Norsk institutt for luftforskning
Russland: Мурманское Управление По Гидрометеорологии И Мониторингу Окружающей Среды

Bilde: Lapin ELY