Samarbeidsprosjekt

Samarbeidsprosjekt 2012–2014

ENPI-prosjekt med støtte fra EU ble gjennomført i 2012–2014 med Finland, Norge og Russland som deltakende land. Prosjektet handlet om utfordringer for miljøet i grenseområdet og var ledet av Lapplands nærings-, samferdsels- og miljøsenter (Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY). I prosjektet deltok forskere og myndigheter fra miljøsektoren i alle tre land.

Prosjektområdet omfattet vassdragsområdene for Enaresjøen og Pasvik på grensen mellom Finland, Norge og Russland. Prosjektet oppsto av behovet for å observere påvirkninger skapt av mennesker på områdets enestående omgivelser. Prosjektet omfattet flere delområder og tok hovedsakelig for seg vannøkosystemer, klima og luftkvalitet i området.

De mest betydelige endringene i grenseområdet oppstår som følge av regulering av Pasvikelva for vannkraft og av gruve- og metallindustrien i byene Nikel og Zapoljarnyj i russiske Petsjenga. I fremtiden vil klimaendringer på sin side påvirke omgivelsene stadig mer.

Virkningen av skadelige stoffer, regulering og klimaendringer på den økologiske tilstanden til Pasvik og Enaresjøen og små innsjøer rundt Pasvikvassdraget ble vurdert, og det ble utviklet en overvåkingsplan for disse områdene. Svoveldioksid- og tungmetallutslipp knyttet til forurensning og klimaendringer fra industrien i Nikel og Zapoljarnyj ble modellert i prosjektet. Videre ble klimaendringene på Kolahalvøya observert i lange tidsserier for klimavariable. Mulighetene til å benytte elveperlemusling som indikator for påvirkning fra forurensning og klimaendringer i små elver ble også studert.

Prosjektet videreutviklet et overvåkingsprogram planlagt for området tidligere. Programmet baserer seg både på nasjonal overvåking i deltakende land, men også anbefalinger utarbeidet på bakgrunn av ny viten produsert i prosjektet. Ved hjelp av programmet kan man bedre ta hensyn til karakteristiske faktorer for området, som endringer i utslippsmengder fra Petsjenganikel og påfølgende variasjoner i belastningsnivået.

En kort utgivelse av resultatene

Sluttrapport: Environmental Challenges in the Joint Border Area of Norway, Finland and Russia

Oppdatert overvåkingsprogram: Environmental Monitoring Programme for Aquatic Ecosystems in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area

Samarbeidsprosjekt i 2003-2006 for utvikling av miljøprogram for grenseområdet

Formålet med samarbeidsprosjektet Interreg IIIA Kolarctic var å utarbeide felles overvåkings- og evalueringsprogrammer som skulle tas i bruk i grenseområdet for Finland, Norge og Russland i området utsatt for utslippene fra gruve- og metallindustrien i Petsjenganikel. Prosjektet omfattet tre separate delområder: luftkvalitet og belastende nedfall, jordøkosystemer, vannkvalitet og vannøkosystemer.

Resultatene fra prosjektet er samlet i den engelskspråklige publikasjonen State of the Environment in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area (Miljøstatus i grenseområdet for Norge, Finland og Russland).

Bilde: Hans Tømmervik