Miljøtilstand

Luftkvalitetens tilstand

Utslipp fra Petsjenganikel-kombinatet påvirker luftkvaliteten i grenseregionen betydelig. Svovel- og tungmetallforbindelser slippes ut i luften under produksjonsprosesser og spres ut i omgivelsene med luftmasser. Mest forurensning spres nordover med dominerende vinder på vinterstid, men om sommeren blir den også ført i andre himmelretninger.

Svoveldioksidinnhold i luft

Når det gjelder svoveldioksidutslipp (SO2 ) har situasjonen forbedret seg litt fra toppårene. Stedvis er likevel svoveldioksidinnholdet for eksempel i Nikel for høyt og over grenseverdiene og det kritiske nivået definert for følsomme arter. Overvåkingsstasjonen i byen ligger cirka en kilometer fra smelteverket. Den blir mest utsatt for utslipp ved nordøstlig vind. Gjennomsnittlig innhold av svoveldioksid i Nikel var 50 µg/m³ i 2013.

Stasjonen på Svanvik ved norskegrensen blir generelt utsatt for utslipp bare i relativt korte tidsperioder, siden den dominerende vindretningen fører utslippene i motsatt retning. Derfor blir det målt betydelig lavere gjennomsnittlige konsentrasjoner på Svanvik. Vindene fører utslipp til Svanvik mest om sommeren. På 1970- og 1980-tallet overgikk ofte det årlige gjennomsnittet for svoveldioksidinnhold på Svanvik grensen satt for vern av økosystemet. Konsentrasjonene er nå på vei ned, og grenseverdien for årlig gjennomsnittsinnhold er ikke overskredet siden 1989. I overvåkingsperioden 2013–2014 (fra april til mars) ble gjennomsnittsinnhold for svoveldioksid på Svanvik målt til 8,7 μg/m³ og på vinterstid til 7,3 μg/m³.

Av alle norske overvåkingsstasjoner (Norsk institutt for luftforskning, NILU) blir stasjonen i Karpdalen, som ligger i dominerende vindretning, mest utsatt for utslipp selv om den ligger lenger fra utslippskildene enn Svanvik. I Karpdalen er vinteren sesongen for de høyeste konsentrasjonene. Gjennomsnittet i 2013–2014 var 11,0 μg/m3 om sommeren og 18,3 μg/m³ på vinterstid. De høyeste svoveldioksidkonsentrasjonene de siste årene ble målt i 2010–2011. Gjennomsnittet var da 39,1 µg/m³.

Figuren viser årlige svoveldioksidkonsentrasjoner målt i Nikel og Svanvik. Grenseverdien for vern av økosystemer er merket med rødt. Den kritiske verdien er gjennomsnittlig 20 µg/m³ i løpet av et kalenderår.

Avsetning med nedbør av Cu, Ni og As (mg/m2) i sommerhalvåret fra 1989 til 2013 og i vinterhalvåret fra 1988/89 til 2013/14

Det er en russisk stasjon for overvåking av luftkvalitet i Nikel (Murmansk hydrometeorologi og miljøovervåking, MUGMS). Metodene er de samme som hos NILU, og dermed er russiske og norske resultater sammenliknbare. Informasjon om luftkvaliteten i Nikel og Zapoljarnyj offentliggjøres på nettsidene til MUGMS.

I Finland er luftkvaliteten i Lappland generelt under den kritiske grensen for skogsvegetasjonens trivsel. Et par ganger i løpet av året stiger svoveldioksidinnholdet til toppnivå når vinden blåser fra øst. Årlig gjennomsnittsinnhold er 10–15 lavere enn grenseverdien på 20 µg/m³ satt for økosystemenes trivsel.

Tungmetallnedfall

Petsjenganikel-kombinatet sprer tungmetaller som nikkel, kobber, kobolt og arsen ut i omgivelsene. Tungmetallnedfall av nikkel, kobber og arsen måles i regnvann på Svanvik. Situasjonen er verst i cirka 10 kilometers radius rundt produksjonsanleggene for kombinatet. Nedfallet minsker raskt når avstanden til utslippskilden øker.

Økning av tungmetallkonsentrasjoner målt i nedbør er blitt observert på norske Svanvik fra 2004 og utover sammenliknet med 1990-tallet. Innholdet av tungmetaller i nedbør er mye høyere om sommeren enn vinterstid fordi det ofte blåser fra smelteverket om sommeren. Grenseverdiene for tungmetaller overskrides likevel ikke på finsk side (Kevo og Pallas/Matorova).

Tilleggsinformasjon om luftkvalitet:

Konsentrasjoner av svoveldioksid nesten i sanntid på forskjellige målestasjoner kan følges på NILUs sider (luftkvalitet.info) og Finsk meteorologisk institutt (ilmanlaatu.fi). Målinger foretas i Svanvik, Karpdalen ja Raja-Jooseppi.

Konsentrasjoner av svoveldioksid eller nedfall av metaller måles ikke lenger på Sevettijärvi målestasjon.

Mer informasjon om luftkvaliteten i Nikel finnes på nettsidene til Murmansk miljøovervåkingsforvaltning.

Nærmere informasjon om luftkvaliteten i grenseområdet og endringer i den finnes i den engelskspråklige publikasjonen State of the Environment in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area.

Norske og russiske måleresultatene av luftkvaliteten blir sammenlignet i den engelskspråklige publikasjonen Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas.

Nyeste opplysninger om luftkvalitet på norsk side av området for Pasviks overvåkingsprogram: Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013 – mars 2014 .

Mer informasjon om luftkvalitet i Finland fra Ilmatieteen laitos, i Norge Norsk institutt for luftforskningog i Russland Мурманское Управление По Гидрометеорологии И Мониторингу Окружающей Среды.

: Lapin ELY