Yhteistyöhanke

Yhteistyöhanke 2012–2014

EU ENPI -hanke Suomen, Norjan ja Venäjän yhteistyö raja-alueen ympäristöhaasteissa toteutettiin vuosina 2012–2014 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vetämänä. Mukana oli ympäristöalan tutkijoita ja viranomaisia kaikista kolmesta maasta.

Hankealue käsitti Inarijärven ja Paatsjoen vesistöalueet Suomen, Norjan ja Venäjän rajalla. Hanke syntyi tarpeesta havainnoida ihmistoiminnan vaikutuksia alueen ainutlaatuiseen ympäristöön. Hanke koostui useasta eri osa-alueesta, joissa tutkittiin pääasiassa alueen vesiekosysteemeitä sekä ilmastoa ja ilmanlaatua.

Raja-alueen luonnonympäristössä merkittävimmät muutokset aiheutuvat Paatsjoen säännöstelystä vesivoimaa varten, sekä Venäjän Petsamossa sijaitsevien Nikkelin ja Zapoljarnyin taajamien kaivos- ja metalliteollisuudesta. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos tulee osaltaan vaikuttamaan yhä enemmän ympäristöön.

Haitta-aineiden, säännöstelyn ja ilmastonmuutoksen vaikutusta Paatsjoen ja Inarijärven ekologiseen tilaan ja Paatsjoen vesistöaluetta ympäröivien pienten järvien tilaa arvioitiin ja näille alueille kehitettiin seurantasuunnitelma. Saastumiseen ja ilmastonmuutokseen liittyen Nikkelin ja Zapoljarnyin teollisuuden rikkidioksidi- ja raskasmetallipäästöjen mallitettiin ja Kuolan niemimaalla tapahtuvaa ilmastonmuutosta havainnoitiin pitkistä ilmastomuuttujien aikasarjoista. Lisäksi tutkittiin mahdollisuuksia käyttää jokihelmisimpukkaa saastumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten mittarina pienissä joissa.

Hankkeessa kehitettiin edelleen alueelle aiemmin suunniteltua seurantaohjelmaa, joka perustuu sekä osallistujamaiden kansallisiin seurantoihin että hankkeessa tuotetun uuden tiedon perusteella laadittuihin suosituksiin. Ohjelman avulla pystytään paremmin ottamaan huomioon alueelle luonteenomaiset tekijät kuten Petsenganikelin päästömäärien muutokset ja niistä johtuva kuormitustason vaihtelevuus.

Lyhyt tiedote hankkeen tuloksista.

Hankkeen loppuraportti: Environmental Challenges in the Joint Border Area of Norway, Finland and Russia

Uudistettu seurantaohjelma: Environmental Monitoring Programme for Aquatic Ecosystems in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area

Interreg IIIA Kolarctic -yhteistyöhankkeen tavoitteena oli yhteisen ympäristöseuranta- ja arviointiohjelman laatiminen ja sen käyttöön ottaminen Suomen, Norjan ja Venäjän raja-alueella, Petsenganikelin kaivos- ja metalliteollisuuden päästöille altistuvalla alueella. Hankkeeseen sisältyi kolme erillistä osa-aluetta: ilmanlaatu ja kuormittava laskeuma, maaekosysteemit sekä vedenlaatu ja vesiekosysteemit.

Hankkeen tulokset on koottu englanninkieliseen julkaisuun State of the Environment in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area (Ympäristön tila Norjan, Suomen ja Venäjän raja-alueella).

Kuva: Hans Tømmervik